Een samenvatting van het artikel in het magazine Le Cri van februari 2018, p. 34.

"Een belastingreglement van de kustgemeente De Haan dat tweede verblijven viseert, werd recentelijk onwettig verklaard door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. Het reglement miskende het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, voornamelijk doordat het verschillende tarieven bepaalde in functie van de ligging van het tweede verblijf en dat het voorzag in een gunsttarief voor gezinnen met een kind van minder dan drie jaar oud. Deze verschillen in behandeling werden niet gemotiveerd in het belastingreglement, wat strijdig is met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel.

In dezelfde zin oordeelde de rechtbank dat een belastingreglement op tweede verblijven van de gemeente Koksijde, dat eveneens in verschillende tarieven voorzag, onwettig was met betrekking tot de motivering dat aan dit reglement ten grondslag lag.
Belastingen die worden geheven op grond van onwettige belastingreglementen moeten worden vernietigd en desgevallend worden terugbetaald.
Belastingen op tweede verblijven kunnen een zware last vormen op de schouders van de belastingplichtige. Het is nodig te benadrukken dat het redigeren van een wettig belastingreglement geen eenvoudige taak is. Niettemin loont dit de nodige moeite".

Date : 
21/02/2018